مـعـیـن الـحـق

 

اگر خدای متعال کمک کند سعی میکنم فقط معین الحق باشم و لاغیر.                                      

علت وضع حروف جارّه و وجه تسمیه و تعداد آن

 علت وضع حرف جر : کشیدن معنایی از ماقبل  به ما بعد است و چون رابط بین ما قبل و ما بعد حرف جر هست ، لذا نیاز به متعلِــق و متعلـَـق داریم ( زیرا حروف بدون این دو معنی نمیابند – حرف مستقلا معنی ندارد).

این متعلق هم باید فعل یا شبه فعل باشد ( حدث باشد) زیرا در غیر این صورت عارضی نیست تا بدان متعلق شود.

برخی برای حروف جر نامهای دیگری نهاده اند از قبیل :  

حروف منصوب :  زیرا مدخول این حروف مفعول با واسطه اند و محلا منصوب ، و لکن برخی گفته اند این صحیح نیست زیرا فقط حروفی که برای تعدیه اند  مفعول با واسطه اند.

حروف اضافه : زیرا معنای فعل یا شبه فعل ما قبل را به مابعد اضافه میکند.

حروف صفات : زیرا در اسم صفتی مثل تبعیض یا ظرفیه و امثال ان را ایجاد میکند.

حروف جر هم وجه تسمیه اش این است که : در لحظه اول نظر به اعراب شده .

حال چرا به کسره " جر " گفته اند ؟ زیرا معتنایی را به ما بعد میکشد.

در مورد تعداد حروف جر :  برخی 17 و برخی 20 مورد را ذکر کرده اند و سه مورد اختلافی عبارتند از : کی ، لعل ، متی .

البته برخی این سه مورد را قبول میکنند ولی  " خلا ، حاشا و عدا " را که برای استثنا هستند را قبول نمیکنند.

7 مورد از حروف جر مختص به اسم ظاهر است و از این هفت مورد سه مورد مختص به هر اسم ظاهری است و چهار مورد  دیگر مختص به وقت است  .

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٢۸