تست مستی

اگر شراب خوردی اما از پنج مستی دوری کن

 

1 ) از مستی ثروت؛

2 ) از مستی قدرت؛

3 ) از مستی علم و دانش؛

4 ) از مستی ستایش دیگران؛  

5 ) از مستی جوانی،

 

که از هر کدام آنها باد خبیثی می وزد که عقل را می گیرد

و وقار شخص را کم مقدار می کند چنان که انسان مست شراب از هیچ قبایح و زشتی باک ندارد و نمی داند چه می کند، مگر وقتی که به هوش آید.

چه بسا مست شراب زودتر به هوش می اید تا کسی که مست این پنج چیز است. 

مست شراب میداند که مست شده اما مست این ها شاید نداند که مست است.

.

.

.

.

.

.

.

اگر خیلی سخته حرف منو بشنوی خب گوش نکن. اما این مطلب مضمون حدیثی از مولی الموالی حضرت امیر المومنین علیه السلام است. غرر الحکم ص 66/ 0 نظر / 66 بازدید