علامه طباطبایی و خنده شاگردان

یکی از اهل علم می گفت: «زمانی با مرحوم طباطبائی در درس آیت الله محمد حسین اصفهانی شرکت می کردیم. روزی یکی از شاگردان اشکال بی اساسی را مطرح کرد و همه خندیدند و من هم خنده ام گرفت. وقـتی از کلاس بیرون آمدیم با آقای طباطبائی رو به رو شدم که چهره درهم کشیده بود. مرا که دید فرمود: «تو چرا خندیدی؟! اگر مطلبی را تو خوب و روان می فهمی باید خدا را شکر کنی نه این که به دیگران بخندی!»

ز مهر افروخته،ص 39، به نقل از اسوه ی پارسایان،ص 133 (از بیان علی احمدی میانه ای)

با استفاده از منابع اینترنتی. 

/ 0 نظر / 25 بازدید