تغییر رفتار !

انچه در مذاکرات نقطه مهم و مرکزی است این است که امروز دو جبهه " تمدن نوین اسلامی " و جبهه ی " جهالت مدرن " در مقابل هم ایستاده اند. غرب به دنبال تغییر رفتار حکومت اسلامی ایران به عنوان قله ی بلند تمدن نوین اسلامی است . بله تغییر رفتار جمهوری اسلامی مهمترین چیزی هست که توسط غرب در مذاکرات پیگیری میشود.

رفتار ما تاکنون در برابر غرب بر اساس نفی ظلم ، دفاع از مظلوم و سازش ناپذیری با ادمکش ها و زورگویان عالم بوده است. غرب در حقیقت میخواهد این اقتدار و صلابت به حقارت و عقب نشینی تبدیل کند. اما شتر در خواب بیند پنبه دانه. گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.  این نکته مهم چیزی است که بسیاری از اهل تحلیل و نظر از ان غافل هستند.

/ 0 نظر / 32 بازدید