امار روزه داران تهرانی + تحلیل

نا گفته نماند هر چند خدا را بخاطر رشد کمی شاکریم اما فقط به ظواهر و شلوغی مجالس نباید دلخوش باشیم. بلکه کیفیت مجالس هم مهم است. شاید بتوان گفت کیفیت اعتکاف ها و جلسات مذهبی در گذشته بهتر بوده. 
برخی نیز هم معتقدند اگر رشد کمی مثبت باشد و رشد کیفی منفی باشدو یا حتی تناسبی با رشد کیفی نداشته باشد نه تنها رشدی در جامعه حاصل نشده بلکه یک فاجعه رخ داده است. چرا که جامعه از مغز تهی شده و فقط یک قشر دینی بدون هویت و لب و واقعیت داریم. جامعه ای شبیه کوفیان که ظاهر دینی داشتند اما خالی از حقیقت و واقعیت. و اگر جامعه ای ظاهرش دینی و باطنش غیر دینی باشد یک جامعه نفاق پرور و ریا کار است نه یک جامعه سالم و صادق. 
البته صحت و سقم این سخنان خود بحث جداگانه ای میطلبد و چنین قضاوت هایی درباره جامعه امروز ایرانی به نظر حقیر محل تردید است. ولی خوب است که اهل فکر و اندیشه ضمن اطلاع از این مباحث یه این مسائل بیشتر توجه کرده و راجع به ان تامل کنند.

 

/ 0 نظر / 54 بازدید