ظن مستفیظِ از شهرت قوی تر است یا ظن از خبر واحد؟

ظن مستفیظ ظنی است که از شهرت قدما در یک مساله بدست میاید و در خبر واحد بحثی هست که ظنی که از خبر واحد بدست میاید قوی تر است یا ظن مستفیظ که از شهرت قدما حاصل میشود ؟ کما فی الرسائل.

/ 0 نظر / 35 بازدید