اجماعِ بر عدم جواز وطی جاریه حجت است یا خیر؟

اجماع ( لو سلم ) بر عدم جواز وطی جاریه تعبدی نیست بلکه چون نظر به احتیاط داشته اند ،در حقیقت اجماع بر احتیاط است و احتیاط هم حکم عقل است پس اجماع بر حکم تعبدی نیست و معلوم است که اجماع تعبدی است که میتواند حجت باشد.

/ 0 نظر / 49 بازدید