معانی تعبدی و توصلی

 تعبدی و توصلی چهار معنی دارد و مراد شیخ اعظم ره از تعبدی " ما یحتاج الی قصد القربه " است. اما معانی چهارگانه توصلی عبارتند از :

الف : ما یسقط بفل الغیر ، مثل نماز پدر که بر پسر بزرگ واجب است بخلاف صله رحم.

ب : ما یسقط بفل غیر اختیاری ، مثل افتادن لباس در آب.

ج : ما یسقط بالفعل المحرم ، مثل اینکه لباس چه با آب غصبی طاهر شود یا آب مباح.

د : ما لا یعتبر فیه قصد القربه

و در مقابل این چهار نوع هم چهار گونه واجب تعبدی متصور است.

/ 0 نظر / 58 بازدید