4 بند مختصر

1 - شاید الان حدود یک ماه باشد - یا بیشتر که از خبر تجاوز ماموران سعودی به دو نوجوان ایرانی میگذرد و در این مدت خبری از عذر خواهی رسمی دولت سعودی نشنیدیم.

آنوقت آقای ظریف الممالک پیام تبریک برای وزیر خارجه جدید عربستان میفرستند. +

2 - به نظر میرسد که بعضی ها " اقتضاد مقاربی با غرب" را با اقتصاد مقاومتی دربرابر اشتباه گرفته اند. امید که عاقل مردی پیدا شود و از خواب غفلت بیدارشان کند.

3 - وقتی انتقاد یا مطلبی نسبت به دولت مطرح میشود میگویند : چرا همین ها را به دولت قبل نمیگفتید ؟

لازم است یا آوری شود که خود ما بودیم که از منتقدین اصلی جریان انجرافی و بی تدبیری های دولت قبل بودیم. منتها اینقدر ها عاقل بودیم که بدانیم برخی دوست داشتند به بهانه نقد دولت ، تیشه به ریشه نظام بزنند.  در همین دولت فعلی هم اگر کسی به بهانه نقد دولت بخواهد با اصل نظام مقابله کند مطمئنا با اون مقابله خواهد شد.

4 - امسال به نام سال همدلی دولت و ملت نامگذاری شده و باید دانست که همدلی و همزبانی به معنی تملق و پاچه خواری و خود را به نفهمی زدن و ندیدن نیست. از مصادیق بارز همدلی و همزبانی کمک به پیدا کردن نقاظ ضعف و مواضع آسیب زا است.

/ 0 نظر / 37 بازدید