سفسطه های اهل فتنه 3

خاتمی : نمیگویم در انتخابات تقلب شده. 

سند و فیلم سخنان : 
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/237826

اگر چنین است چطور هنوز هم با اهل فتنه همراهی میکنید و حاضر نیستید به طور رسمی و علنی از ملت بزرگ ایران عذر خواهی کنید و تقصیر جریان متبوع خود را گردن بگیرید ؟ چگونه است که تقلب نشده اما تقاضای ابطال انتخاب میکردید ؟

/ 0 نظر / 24 بازدید