مظلوم نمایی

مطلب اول : یکی از حربه های زشت افراد ضعیف و بی عرضه ، ژست مظلوم نمایی به ناحق و " ننه من غریبم بازی " است. ( با مظلوم نمایی به حق اشتباه نشود ) . به عبارت دیگر برای توجیه ضعف ها و ناتوانی های خود دیگران را مقصر و ظالم جلوه دهیم و خود را مظلوم و مستوجب ترحم نشان دهیم.
مطلب دوم : تیتر این روزهای برخی روزنامه های اصلاح طلب دقیقا نشان دهنده ژست مظلوم نمایی دروغین این طیف برای جلب ترحم دیگران و توجیه ناتوانی خود است. 
مطلب سوم : فارغ از انتقادهایی که به دولت قبل وارد است اما نکته جالب اینکه : اینقدری که این روزها دولت قبل مورد هجمه و تخریب است شاید در زمانی که خود ان دولت در راس کار بود هم این همه تخریب و هجمه بر علیه انها انجام نمیشد. به عنوان نمونه صفحه اول روزنامه های اعتماد ، ارمان ، افتاب شرق و ابتکار را ببینید. ! 
(خواه موافق دولت قبل باشیم یا مخالف ان ، اما انسان منصف وجود همچین رویه ی تخریبی را تایید میکند )
مطلب اخر : حذف شد.
/ 0 نظر / 40 بازدید